fbpx
Close
Skip to content

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z załącznikami z dnia 09.08.2021 r.

1) Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów, w szczególności umów o świadczenie usług szkoleniowych przez KATARZYNA KAMIONKA, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia innych usług i korzystania z Serwisu.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument,
 2. KATARZYNA KAMIONKA – oznacza:
 • w przypadku umów zawieranych z Konsumentami: Katarzyna Kamionka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kamionka; wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Broniwoja 8 m 33 02-655 Warszawa, NIP 5213218932, REGON 389508889, e-mail: kontakt@katarzynakamionka.pl, telefon: 506 295 033
 • w przypadku umów zawieranych z podmiotami i jednostkami innymi niż wskazane w §1 ust. 2 pkt. 2 a, Katarzyna Kamionka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kamionka; wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Broniwoja 8 m 33 02-655 Warszawa, NIP 5213218932, REGON 389508889, e-mail: kontakt@katarzynakamionka.pl, telefon: 506 295 033
 • przy czym informacja o tym, który podmiot jest stroną danej umowy przekazywana jest Zamawiającemu przed zawarciem umowy oraz wynika z zapisów Załącznika nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

3. Serwis – oznacza stronę KatarzynaKamionka.pl pełniącą funkcje informacyjne, w tym prezentującą Informacje o Szkoleniu oraz umożliwiającą komunikację Użytkownika z KATARZYNA KAMIONKA przy wykorzystaniu jej funkcjonalności, w tym także umożliwiającą przesyłanie Zgłoszeń,

4. Administrator Serwisu – oznacza: Katarzyna Kamionka  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kamionka; wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Broniwoja 8 m 33, 02-655 Warszawa, NIP 5213218932, REGON 389508889, e-mail: kontakt@katarzynakamionka.pl, telefon: 506 295 033

5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu,

6. Szkolenie – oznacza usługę szkoleniową realizowaną jako Szkolenie ONLINE lub jako Szkolenie Stacjonarne; Szkolenie stacjonarne lub jako Szkolenie online, postanowienia zawarte w Regulaminie odnoszące się do pojęcia Szkolenia dotyczą zarówno Szkolenia stacjonarnego jak i Szkolenia online chyba, że Regulamin stanowi inaczej, Szkolenia nie stanowią materiału udostępnianego nieodpłatnie w celach informacyjnych za pośrednictwem Serwisu, chociażby dostęp do nich wymagał rejestracji lub podania danych osobowych,

7. Subskrypcja KatarzynaKamionka.pl – oznacza usługę: dostępu do Szkoleń online, prowadzonych w języku polskim, a także związanych z nimi materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, objętych ofertą w wybranym okresie; dostępu do warsztatów; otrzymywania treści merytorycznych drogą mailową; dostępu do zamkniętej grupy w mediach społecznościowych, która umożliwia udział w webinarach merytorycznych oraz konsultacjach dotyczących rozwoju oferty w ramach usługi, a także przeglądanie i komentowanie postów merytorycznych i organizacyjnych; otrzymywania informacji na temat terminów potwierdzonych i odwołanych Szkoleń,

8. Zamawiający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zgłaszającą osobę lub osoby (siebie lub osoby trzecie) do udziału w Szkoleniu,

9. Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Szkoleniu,

10. Konsument – oznacza Użytkownika, Uczestnika lub Zamawiającego będącego osobą fizyczną, który korzysta z Serwisu lub zleca Szkolenie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

11. Zapytanie – oznacza zapytanie o Szkolenie, Szkolenia lub o Ofertę przesłane do KATARZYNA KAMIONKA w dowolnej formie,

12. Zgłoszenie – oznacza oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Serwisu i jego funkcjonalności, lub w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, lub faksu, w którym Zamawiający oświadcza, że zgłasza siebie lub osoby trzecie na Szkolenie lub zamawia dodatkowe usługi lub materiały szkoleniowe,

13. Formularz zamówienia – oznacza dokument według wzoru przekazanego lub uzgodnionego przez KATARZYNA KAMIONKA wypełniony przez Zamawiającego i podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązania w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę Zgłoszenia,

14. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia – oznacza wiadomość e-mail wysłaną do Zamawiającego stanowiącą potwierdzenie odebrania Zgłoszenia przez KATARZYNA KAMIONKA, które jednak nie stanowi jeszcze Umowy o świadczenie usług szkoleniowych,

15. Potwierdzenie Szkolenia – oznacza wiadomość wysłaną wraz z agendą Szkolenia i wskazaniem terminu Szkolenia do Zamawiającego lub Uczestnika przez KATARZYNA KAMIONKA stanowiącą potwierdzenie przyjęcia realizacji Szkolenia, dodatkowych usług lub zamówienia na materiały szkoleniowe; Potwierdzenie Szkolenia dokonywane jest w formie elektronicznej lub innej, uzgodnionej z Zamawiającym,

16. Oferta – oznacza dokument, w którym KATARZYNA KAMIONKA zaproponowała zakres i warunki Szkolenia, która nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

17. Informacja o Szkoleniu – oznacza zamieszczone w Serwisie dane dotyczące Szkoleń; Informacja o Szkoleniu nie stanowi Oferty w rozumieniu Regulaminu, ani oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

18. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych – oznacza umowę w rozumieniu Kodeksu cywilnego określającą warunki realizacji Szkolenia (a w tym w szczególności przedmiot Szkolenia, miejsce i termin Szkolenia, wysokość opłaty za Szkolenie) utrwalone w dokumencie lub dokumentach, albo określającą dostęp Szkoleń online w ramach subskrypcji KatarzynaKamionka.pl; warunki Umowy o świadczenie usług szkoleniowych wyrażone są w Regulaminie, Zgłoszeniu, Potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia oraz Potwierdzeniu Szkolenia i mogą być wyrażone w innych dokumentach np. w korespondencji elektronicznej,

19. Umowa dodatkowa – oznacza zamówienie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej, utrwalone w dokumencie lub dokumentach i towarzyszące Umowie o świadczenie usług szkoleniowych; za wyjątkiem zapisów w Załączniku nr 1 do Regulaminu ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie o świadczenie usług szkoleniowych rozumie się przez to także Umowę dodatkową; do zamówienia materiałów szkoleniowych bądź podręcznika nietowarzyszących Umowie o świadczenie usług szkoleniowych postanowienia o Umowie o świadczenie usług szkoleniowych stosuje się odpowiednio,

2) Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowych

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług szkoleniowych następuje z chwilą Potwierdzenia Szkolenia w związku ze Zgłoszeniem lub organizacją Szkolenia, albo z chwilą zakupu subskrypcji KatarzynaKamionka.pl. Zawarcie Umowy o świadczenie usług szkoleniowych poprzedzone może być przesłaniem Zapytania, Zgłoszenia, Formularza zamówienia, Oferty lub uzgodnieniami między Zamawiającym i KATARZYNA KAMIONKA dot. warunków Szkolenia.
 2. Podanie danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 3. Szkolenia realizowane są przez KATARZYNA KAMIONKA według programu Szkolenia i szczegółowej agendy. Szczegółowa agenda Szkolenia przesyłana jest do Zamawiającego lub Uczestnika na co najmniej 5 dni przed terminem Szkolenia
 4. Otwartego (chyba że Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zostanie zawarta później). Zmiana agendy nie stanowi zmiany Umowy i może nastąpić na wniosek wszystkich Uczestników Szkolenia, lub z inicjatywy trenera prowadzącego Szkolenie w celu zwiększenia efektywności Szkolenia lub lepszego dostosowania go do potrzeb grupy szkoleniowej.
 1. Jeśli Program Szkolenia przewiduje materiały szkoleniowe (np. podręcznik) Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe po dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty wszystkich opłat zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących braku dostępności wybranego uprzednio miejsca szkolenia, KATARZYNA KAMIONKA może zaproponować zmianę miejsca Szkolenia, jego harmonogramu, terminu oraz prowadzącego, co odbywa się bez uszczerbku dla praw Konsumenta. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu Szkolenia, liczby godzin Szkolenia, ceny Szkolenia ani innych istotnych elementów Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 3. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych realizowana jest przez KATARZYNA KAMIONKA, oraz współpracowników i podwykonawców, za działania i zaniechania których KATARZYNA KAMIONKA odpowiada jak za własne.
 4. Konsultacje indywidualne odbywają się w terminie (dzień i godzina) ustalonym przez Konsumenta i Sprzedawcę. Po wykupieniu konsultacji klient ma 90 dni na na jej wykorzystanie.
 5. Konkretne terminy (dni i godziny) warsztatów publikowane są na stronie. Kupując klient zna i akceptuje zaproponowane terminy.

3) SUBSKRYPCJA KatarzynaKamionka.pl

 1. Zakup Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl odbywa się za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub drogą mailową.
 2. W ramach Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl Zamawiający otrzymuje, na zasadach określonych poniżej, nielimitowany dostęp do Szkoleń online prowadzonych w języku polskim, a także związanych z nimi materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, objętych subskrypcją w okresie jej trwania.
 3. W ramach usługi Subskrypcja KatarzynaKamionka.pl Zamawiający otrzymuje dodatkowo: dostęp do warsztatów; dostęp do treści merytorycznych wysyłanych droga mailową; dostęp do zamkniętej grupy w mediach społecznościowych, która umożliwia udział w webinarach merytorycznych oraz konsultacjach dotyczących rozwoju oferty w ramach usługi, a także przeglądanie i komentowanie postów merytorycznych i organizacyjnych, jeżeli Zamawiający dołączy do takowej grupy; dostęp do informacji na temat terminów potwierdzonych i odwołanych Szkoleń.
 4. Okres trwania Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl określany jest przy jej zakupie; możliwe jest jej przedłużenie. Okres trwania subskrypcji KatarzynaKamionka.pl rozpoczyna się w dniu zaksięgowania płatności za subskrypcję KatarzynaKamionka.pl na rachunku bankowym KATARZYNA KAMIONKA zgodnie z zapisami Załącznika 1 albo nr 2.
 5. Subskrypcja KatarzynaKamionka.pl obejmuje Szkolenia online prowadzone w języku polskim, objęte ofertą Szkoleń w dniu wykupienia Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl, a także dodatkowe lub zamienne Szkolenia online włączone do oferty w okresie subskrypcjipl. Każde ze Szkoleń online objętych 6-miesięczną Subskrypcją KatarzynaKamionka.pl zostanie zrealizowane co najmniej 1 raz w okresie Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl.
 6. Korzystając z Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl Zamawiający dokonuje Zgłoszenia na wybrane Szkolenia online za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub w formie mailowej, a następnie otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. Udział w Szkoleniu online możliwy jest po otrzymaniu przez Zamawiającego Potwierdzenia Szkolenia.
 7. Dokonując zakupu Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl Zamawiający określa Uczestnika; Zamawiający może być Uczestnikiem. Zmiana Uczestnika w trakcie Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl nie jest możliwa.
 8. Niedopuszczalne jest udostępnianie dostępu do Szkoleń online oraz pozostałych elementów ofert osobom trzecim.
 9. Zgłoszenia na Szkolenia online prowadzone choćby częściowo w tym samym czasie są dopuszczalne, a Uczestnik musi dokonać ostatecznego wyboru jednego ze Szkoleń online na 10 dni przed planowanym Szkoleniem online, tym samym pozostałe zgłoszenia, podlegają anulowaniu. Uczestnik nie może dokonać zapisu na Szkolenie online, które kończy się później niż ostatni dzień trwania subskrypcji.
 10. Na Szkoleniach online w ramach Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl obowiązuje limit miejsc. O zapisie na Szkolenie online decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Zapis na Szkolenie online zobowiązuje Uczestnika do uczestnictwa przez cały okres trwania Szkolenia celem ukończenia Szkolenia. Uczestnik po zakończonym Szkoleniu online otrzymuje certyfikat ukończenia Szkolenia w wersji elektronicznej.
 12. Opłata za Subskrypcję KatarzynaKamionka.pl nie obejmuje poczęstunku, lunchu, Certyfikatu ukończenia Szkolenia w wersji papierowej, Egzaminu ani innych towarów lub usług, których dotyczyć może Umowa dodatkowa.
 13. W ramach Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl Zamawiający może otrzymać świadczenia dodatkowe, których zakres określany jest każdorazowo przez KATARZYNA KAMIONKA w trakcie zakupu Subskrypcji KatarzynaKamionka.pl.
 14. Zamawiający w ramach subskrypcji otrzymuje także dostęp do Szkoleń stacjonarnych w języku polskim za dodatkową opłatą, zgodnie z informacjami zawartymi w Informacjach o Szkoleniu zamieszczonymi w Serwisie, jeżeli w trakcie obowiązywania subskrypcji Zamawiającego, KATARZYNA KAMIONKA świadczy usługę Szkoleń w trybie stacjonarnym. Warunki dotyczące Szkoleń Stacjonarnych w ramach subskrypcji są następujące:
  • Udział w Szkoleniu stacjonarnym, możliwy jest po zaksięgowaniu się płatności na rachunku bankowym KATARZYNA KAMIONKA, co najmniej 3 dni przed terminem Szkolenia stacjonarnego (płatności są weryfikowane przez KATARZYNA KAMIONKA tylko w dniach roboczych od poniedziałku do piątku).
  • Obowiązuje limit miejsc na Szkoleniach stacjonarnych; o udziale decyduje kolejność Zgłoszeń.
  • Zapis na Szkolenie stacjonarne zobowiązuje Uczestnika do uczestnictwa przez cały okres trwania Szkolenia celem ukończenia Szkolenia.
  • Udział w Szkoleniu stacjonarnym możliwy jest po otrzymaniu przez Zamawiającego
  • Potwierdzenia Szkolenia.
  • Zgłoszenia na Szkolenia Stacjonarne prowadzone choćby częściowo w tym samym czasie są dopuszczalne, a Uczestnik musi dokonać ostatecznego wyboru jednego ze Szkoleń stacjonarnych na 10 dni przed planowanym Szkoleniem stacjonarnym, tym samym pozostałe zgłoszenia, podlegają anulowaniu.
  • Uczestnik nie może dokonać zapisu na Szkolenie stacjonarne, które kończy się później niż ostatni dzień trwania subskrypcji.

4) Ochrona materiałów szkoleniowych i innych danych

 1. Materiały szkoleniowe przekazane Zamawiającemu lub Uczestnikom stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przekazanie materiałów szkoleniowych przez KATARZYNA KAMIONKA nie stanowi o przeniesieniu praw autorskich ani o udzieleniu jakiejkolwiek licencji na korzystanie z materiałów szkoleniowych. Korzystanie z materiałów szkoleniowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach o dozwolonym użytku chronionych utworów wymaga odrębnej zgody podmiotu uprawnionego. Przekazanie materiałów szkoleniowych uprawnia do korzystania z materiałów szkoleniowych w celu realizacji Szkolenia. Korzystanie z prawa cytatu wymaga przekazania informacji o twórcy i źródle pochodzenia materiałów szkoleniowych oraz podręcznika.
 2. KATARZYNA KAMIONKA informuje, że 1) korzystanie przez Uczestników z danych osobowych innych Uczestników wymaga zgody osób zainteresowanych, 2) ujawnione przez Uczestników dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają ochronie i ich dalsze wykorzystanie wymaga zgody osób zainteresowanych oraz 3) przekazane Uczestnikom przez KATARZYNA KAMIONKA informacje, dane oraz materiały szkoleniowe podlegają ochronie, zaś ich wykorzystanie do celu innego niż objęty umową o świadczenie usług szkoleniowych wymaga zgody KATARZYNA KAMIONKA.
 1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie należą do KATARZYNA KAMIONKA i są chronione prawem autorskim.

5) Załączniki do Regulaminu

 1. Regulamin zawiera następujące Załączniki, które stanowią jego integralną część:
 • Załącznik nr     1    Szczegółowe    zasady zawierania     i      wykonywania     umów z Konsumentami,
 • Załącznik nr 2 Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umów z podmiotami niebędącymi konsumentami,
 • Załącznik nr 3 Zasady dotyczące zawierania umowy usługi Newslettera oraz oraz wtyczek mediów społecznościowych,
 • Załącznik nr 4 Wzór odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
 • Załącznik nr 5 Wzór reklamacji składanej przez Konsumenta.

6) Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wprowadzany jest przez KATARZYNA KAMIONKA na czas nieokreślony.
 2. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku względem wcześniej zawartych Umów o świadczenie usług szkoleniowych ani innych umów jeśli Zamawiający lub Użytkownik nie wyrazili na to zgody.
 3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ma na celu, nie jest rozumiane i nie będzie stosowane jako ograniczające prawa lub standard ochrony Konsumentów.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich umów określonych Regulaminem jest prawo polskie, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby KATARZYNA KAMIONKA.

Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umów z Konsumentami

1) Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik określa zasady płatności, odstąpienia od umowy oraz reklamacji w zakresie Umowy o świadczenie usług zawieranej z Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 2. Umowy o których mowa w ust. 1 są zawierane przez KATARZYNA KAMIONKA , przy czym KATARZYNA KAMIONKA oznacza:

a) Katarzyna Kamionka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kamionka; wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Broniwoja 8 m 33, 02-655 Warszawa, NIP 5213218932, REGON 389508889, e-mail: kontakt@katarzynakamionka.pl, telefon: 506 295 033

b) Katarzyna Kamionka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kamionka; wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Broniwoja 8 m 33, 02-655 Warszawa, NIP 5213218932, REGON 389508889, e-mail: kontakt@katarzynakamionka.pl, telefon: 506 295 033 – w przypadku umów zawieranych z Konsumentem innych niż określone w ust. 2 a) i ust. 2 b).

2. Informacja o tym, który podmiot wskazany w ust. 2 jest stroną danej umowy przekazywana jest Zamawiającemu przed zawarciem Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

2) Warunki płatności

 1. Opłaty przewidziane w Umowie o świadczenie usług szkoleniowych mogą zostać wniesione w formie:
  • przelewu na podstawie faktury pro forma lub numeru rachunku wskazanego w tych dokumentach,
  • płatności on-line – poprzez usługę „Przelewy24”
  • przelewu na rachunek wskazany na stronie Serwisu KATARZYNAKAMIONKA.PL;

Jeżeli nie uzgodniono inaczej Konsumenci otrzymują fakturę pro forma przed Szkoleniem z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni, jednak nie późniejszym niż dzień przed rozpoczęciem danego Szkolenia.

2. Opłata za Szkolenie musi zostać uiszczona najpóźniej 3 dni od dnia rozpoczęcia danego Szkolenia.

3. Podmiotem świadczącym usługę „Przelewy24” oraz operatorem kart płatniczych jest

4. PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

5. Płatności realizowane za pośrednictwem płatności on-line (usługa „Przelewy24”) (PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy) przekazywane są na rachunek KATARZYNAKAMIONKA.PL.

6. Regulamin dokonywania płatności za pomocą usługi „płatności24” jest dostępny na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

7. Opłata za Szkolenie obejmuje udział w tym Szkoleniu, materiały szkoleniowe.

8. Wskazane w ust. 8 materiały przekazywane są w wersji elektronicznej w przypadku Szkoleń w formie online lub w wersji papierowej w przypadku Szkoleń stacjonarnych.

9. KatarzynaKamionka.pl nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu ani zakwaterowania Uczestników.

3) Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1.  Konsument, który zawarł z KATARZYNA KAMIONKA Umowę o świadczenie usług szkoleniowych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (zwaną dalej Umową), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
 • dla Umowy, w wykonaniu której KATARZYNA KAMIONKA wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla Umowy, która obejmuje wydanie więcej niż jednej rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • dla Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 • dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

3) Odstąpienie od Umowy powoduje wygaśnięcie Umów dodatkowych.

4) Konsument może odstąpić od Umowy, składając KATARZYNA KAMIONKA oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres kontakt@katarzynakamionka.pl lub przesyłką poleconą na adres ul. Broniwoja 8 m 33 02-655 Warszawa.

5) KATARZYNA KAMIONKA niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy na wskazany przez Konsumenta adres e-mail lub adres pocztowy.

6) Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli KATARZYNA KAMIONKA wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. W odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez KATARZYNA KAMIONKA o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7) W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Konsument jest obowiązany zwrócić otrzymany podręcznik na adres siedziby KATARZYNA KAMIONKA , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia. Konsument może także dokonać zwrotu podręcznika przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez KATARZYNA KAMIONKA. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie podręcznika przed upływem tego terminu.

8) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy KATARZYNA KAMIONKA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9) Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (tj. w sytuacjach określonych ust. 4), Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

10) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki).

11) KATARZYNA KAMIONKA nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4) Reklamacje

 1. Reklamacje Konsumentów związane z niniejszym Regulaminem, umowami lub usługami mogą być składane:

a) na piśmie w korespondencji elektronicznej skierowanej do KATARZYNAKAMIONKA.PL na adres kontakt@katarzynakamionka.pl,

b) pocztą na adres ul. Broniwoja 8 m 33 02-655 Warszawa. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

 1. Rozpatrzenie reklamacji może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych objętych zgłoszeniem reklamacyjnym oraz umową lub usługą, co stanowi prawnie uzasadniony interes KATARZYNA KAMIONKA w przetwarzaniu tych danych.
 2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od dnia jej wpłynięcia. W sprawach szczególnie trudnych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji udzielenie na nią odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim KATARZYNA KAMIONKA informuje przez upływem tego terminu o przyczynie opóźnienia, a także okolicznościach, które muszą zostać ustalone w wydłużonym terminie i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ostatecznej odpowiedzi na reklamacje nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Jeżeli KATARZYNA KAMIONKA nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się, że uznał reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację KATARZYNA KAMIONKA przekazuje Konsumentom w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika na adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Konsumenta.
 5. Nieuwzględnienie reklamacji przez KATARZYNA KAMIONKA nie pozbawia Konsumenta prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej. KATARZYNA KAMIONKA informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

Załącznik nr 2 Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umów z podmiotami niebędącymi konsumentami

1) Postanowienia ogólne

Niniejszy załącznik określa szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów przez:

Katarzyna Kamionka  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kamionka; wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Broniwoja 8 m 33, 02-655 Warszawa, NIP 5213218932, REGON 389508889, e-mail: kontakt@katarzynakamionka.pl, telefon: 506 295 033

Informacja o tym, który podmiot wskazany w ust. 1 jest stroną danej umowy przekazywana jest Zamawiającemu przed zawarciem Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

2) Warunki płatności

 1. Opłaty przewidziane w Umowie o świadczenie usług szkoleniowych mogą zostać wniesione w formie:
 • przelewu na podstawie faktury, faktury pro forma na numer rachunku wskazanego w tych dokumentach,
 • płatności on-line – poprzez usługę „Przelewy24”.

2. Opłaty objęte umowami zawartymi z KATARZYNA KAMIONKA, a w tym Umową o świadczenie usług szkoleniowych wnoszone są w terminie określonym na fakturze lub fakturze pro-forma, chyba, że Strony postanowią inaczej. Jeżeli nie uzgodniono inaczej Zamawiający otrzymują fakturę po Szkoleniu z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni. W razie opóźnienia w zapłacie opłat, o których mowa w zdaniach poprzednich KATARZYNA KAMIONKA uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem dalszej części świadczenia.

3. Operatorem usługi Przelewy24 oraz kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,NIP 7792369887, REGON 301345068.

4. Płatności realizowane za pośrednictwem płatności on-line (przelewy24) (PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy) przekazywane są na rachunek KATARZYNA KAMIONKA.

5. Regulamin dokonywania płatności za pomocą usługi „płatności24” jest dostępny na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

6. Opłata za Szkolenie obejmuje udział w tym Szkoleniu, materiały szkoleniowe.

7. Wskazane w ust. 8 materiały do Szkolenia przekazywane są w wersji elektronicznej w przypadku Szkoleń w formie online lub w wersji papierowej w przypadku Szkoleń stacjonarnych.

8. KATARZYNA KAMIONKA nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu ani zakwaterowania Uczestników.

3) Rezygnacja i odwołanie Szkolenia

 1. W razie rezygnacji przez Zamawiającego ze Szkolenia Otwartego na mniej niż 7 dni przed Szkoleniem uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, a jeśli opłaty nie zostały uiszczone Zamawiający zobowiązany jest do ich uiszczenia zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowych, chyba że Strony wspólnie uzgodnią inny sposób rozliczenia. Rezygnacji ze Szkolenia Otwartego dokonuje się w formie pisemnej lub dokumentowej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia przez KATARZYNA KAMIONKA, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru innego terminu lub miejsca Szkolenia spośród zaproponowanych przez KATARZYNA KAMIONKA, albo zwrotu uiszczonej opłaty za odwołane Szkolenie – bez żadnych dalszych roszczeń ze Strony Zamawiającego. Informacje o odwołaniu Szkolenia Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu lub rozmowy telefonicznej potwierdzonej na piśmie.
 3. Brak uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu zrealizowanym przez KATARZYNA KAMIONKA nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wniesienia opłat zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowych, ani nie stanowi podstawy ich zwrotu.
 4. Zwrot uiszczonych opłat za Szkolenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 dokonuje się wyłącznie w formie w której nastąpiła płatność za Szkolenie, chyba że Strony wspólnie uzgodnią inny sposób rozliczenia.

 4) Reklamacje

 1. Reklamacje Użytkowników, Zamawiających i Uczestników mogą być składane wyłącznie na piśmie w korespondencji elektronicznej skierowanej do KATARZYNA KAMIONKA lub pocztą na adres KATARZYNA KAMIONKA ul. Broniwoja 8 m 33, 02-655 Warszawa, NIP 5213218932, REGON 389508889, e-mail: kontakt@katarzynakamionka.pl,. Rozpatrzenie takich reklamacji następuje w terminie do 60 dni, którego upływ nie oznacza uznania reklamacji.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność KATARZYNA KAMIONKA z tytułu nieumyślnego niewykonania lub nieumyślnego nienależytego wykonania zobowiązania.

Załącznik nr 3

Zawieranie umowy usługi Newslettera oraz wtyczek mediów społecznościowych

1) Umowa o świadczenie usługi Newsletter

 1. Użytkownik zapisując się w Serwisie do usługi Newslettera zawiera z KATARZYNA KAMIONKA umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony (dalej jako: „Umowa”).
 2. Do wskazanej w ust. 1 usługi Użytkownik może zapisać się poprzez formularz Zgłoszenia.
 3. W ramach umowy KATARZYNA KAMIONKA będzie wysyłać na adres e-mail podany przez Użytkownika informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach oferowanych przez KATARZYNA KAMIONKA, a szczególności:
  • informacje handlowe,
  • informacje o potwierdzonych terminach szkoleń,
  • informacje o możliwości zapisu na „webinary”,
  • linki do blogów i artykułów.
 4. Usługa KATARZYNA KAMIONKA objęta Umową jest bezpłatna, jednakże wymaga wyrażenia przez Użytkownika na nią zgody, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości określone w ust. 2 mają być przesyłane.
 5. KATARZYNA KAMIONKA może wypowiedzieć Umowę, jeśli 1) sposób korzystania przez Użytkownika z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu, 2) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 3) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy składane jest na adresy e-mail KATARZYNA KAMIONKA oraz Użytkownika. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.

2) Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Ireland Limited. Administrator Serwisu nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator Serwisu stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Informacje te są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi w ten sposób, że nie wie on jakiej osoby fizycznej dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

3) Wtyczki mediów społecznościowych

Administrator Serwisu korzysta z wtyczek sieci społecznościowych Facebook, LinkedIn oraz Instagram. Jeżeli użytkownik Serwisu nie chce zezwalać na to, by Facebook, LinkedIn lub Instagram powiązywał dane zgromadzone za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio z kontem Użytkownika we wskazanych witrynach przed wejściem do Serwisu Użytkownik powinien się wylogować z witryn Facebook, LinkedIn oraz Instagram.

Techchnologia wtyczek do mediów społecznościowych powoduje, że serwis Facebook (Facebook Ireland Ltd.), Instagram (Facebook Ireland Ltd.), LinkedIn (LinkedIn Ireland) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana, korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których jest współadministratorem. Administrator Serwisu nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook, LinkedIn, Instagram. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek.

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od

umowy o świadczenie następującej usługi……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

Wzór reklamacji składanej przez konsumenta

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DLA KONSUMENTÓW

Dane Konsumenta składającego reklamację:

Imię:

Nazwisko:

adres do korespondencji:

adres email:

nr telefonu:

Wskazanie usługi lub umowy, której reklamacja dotyczy:

Treść reklamacji (prosimy o możliwie precyzyjne wskazanie zarzucanych nieprawidłowości):

Oczekiwany przez Konsumenta sposób rozpatrzenia reklamacji (prosimy o wskazanie czego Konsument oczekuje w związku z reklamacją):

____________________________________

Miejscowość, data i podpis